Προσφορά!

ERGOAPPS – BASE -30%

245,00 με ΦΠΑ: 303,80

 • Αμοιβές μηχανικών
 • Αυθαίρετα (Ν. 4495/2017)
 • Τοπογραφικό
 • Χρονικός Προγραμματισμός
 • Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός έργου
 • Υπογραφή
 • Κατανομή ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων
 • Παθητική πυροπροστασία
 • Άδειες
 • Απόβλητα
Ποσότητα