FESPA M & Συνδέσεις μεταλλικών μελών & Σύμμικτες δοκοί (ειδικό πακέτο)

0
 • No products in the cart.
Total:0.00

FESPA M & Συνδέσεις μεταλλικών μελών & Σύμμικτες δοκοί (ειδικό πακέτο)

1,900.00 με ΦΠΑ: 2,356.00

Υπολογισμός Κατασκευών από Δομικό Χάλυβα

Product price
Additional options total:
Order total:

Fespa για μεταλλικές κατασκευές

Στατικό πρόγραμμα για την ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών

Το πρόγραμμα Fespa παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών ή σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα (Stand Alone) είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.

Το περιβάλλον εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων από σκυρόδεμα ή χάλυβα είναι ενιαίο, το ίδιο και η διαστασιολόγηση, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται στο ίδιο τεύχος. Ο μεταλλικός φορέας υπολογίζεται μαζί με την θεμελίωση, η οποία μπορεί να υλοποιείται με πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήριες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με το πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Στο στατικό πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά καλύπτονται όλοι οι έλεγχοι του EC3 στην οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας. Σε πολυώροφα κτίρια πραγματοποιείται, επίσης, ολοκληρωμένος αντισεισμικός υπολογισμός βάσει του Ευρωκώδικα 8.

Στο Fespa για μεταλλικές κατασκευές τα μέλη διακρίνονται βάσει της σκοπούμενης λειτουργίας τους σε π.χ. στοιχεία πλαισίου, τεγίδες θερμής ή ψυχρής έλασης, σύνδεσμοι Χ ή V/Λ, σεισμικοί σύνδεσμοι, ράβδοι δικτυώματος κ.α. Στο κάθε είδος αποδίδονται αυτόματα συγκεκριμένα στατικά χαρακτηριστικά π.χ. ελαστικές αρθρώσεις, αλλά και συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχων σύμφωνα με EC3 και EC8, π.χ. στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, πλαστιμότητα κλπ.)

Βιβλιοθήκη μεταλλικών μελών

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διατομής από πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, η οποία καλύπτει πρακτικά όλες τις διατομές που χρησιμοποιούνται σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ι, Η, L, U, T, κοίλες κ.α.), ενώ υποστηρίζονται και λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης.

Πρόγραμμα ελέγχου μεταλλικών συνδέσεων

Fespa για μεταλλικές κατασκευές – Πρόγραμμα συνδέσεων

Πρόγραμμα ελέγχου μεταλλικών συνδέσεων

Υποστηρίζεται ο έλεγχος και η σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EC3-1-8.

Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της σύνδεσης στο χώρο, καθώς και η εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές σε dxf.

Βιβλιοθήκη πρότυπων μεταλλικών διατομών

Δυνατότητα επιλογής μεταλλικών διατομών από πίνακα με οικογένειες (κατηγορία διατομής = IPE, HEB, HEA) και καθορισμός παραμέτρου διάστασης (όνομα διατομής = 180, 200, 240,κλπ). Δυνατότητα περιγραφής συγκολλητής διατομής.

Είδος μέλους

Δυνατότητα επιλογής είδους μέλους με ειδικά στατικά χαρακτηριστικά το οποίο υπόκειται σε συγκεκριμένους ελέγχους (π.χ. ελκυστήρες, έκκεντροι και κεντρικοί αντισεισμικοί σύνδεσμοι, τεγίδες, δοκοί σύζευξης).

Ανάλογα με το είδος καθορίζονται αυτόματα τα στατικά χαρακτηριστικά της δοκού αρθρώσεις, μήκη λυγισμού, μήκη για υπολογισμό βελών αλλά και κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα ελεγχθεί (π.χ. Στρεπτοκαμτικός λυγισμός κλπ).

Έξυπνες εντολές για την εύκολη περιγραφή φορέων στο χώρο

 • Εισαγωγή δοκού μεταξύ ορόφων. Εισαγωγή-επιλογή κεκλιμένης δοκού που βρίσκεται στην ίδια θέση της κάτοψης με οριζόντια δοκό. Η έξυπνη εισαγωγή κεκλιμένης δοκού αντιλαμβάνεται και ενδιάμεσους κόμβους που βρίσκονται εντός δεδομένης υψομετρικής διαφοράς.
 • Μαζική αλλαγή διατομών ανά είδος μέλους. Για γρήγορη αλλαγή των διατομών δοκών και υποστυλωμάτων ανά όροφο ή σε όλο το κτίριο.
 • Παραγωγές φορέων με αντιγραφές σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο.

Έλεγχος δεδομένων και συνδυασμοί δράσεων

 • Το υποστύλωμα έχει παραμέτρους για εισαγωγή κατανεμημένων και συγκεντρωμένων φορτίων (για τον κόμβο του άνω άκρου τους).
 • Γραμμικά φορτία μελών και συγκεντρωμένα φορτία σε κόμβους, σε τοπικό και γενικό σύστημα συντεταγμένων.
 • Αυτόματη παραγωγή δράσεων ανεμοπίεσης και ατελειών του χωρικού πλαισίου.

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί

 • Ευρωκώδικας 3 – Υπολογισμός Κατασκευών από Χάλυβα ENV 1993-1-1/1992.
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – έκδοση 2000, ΦΕΚ 2184β – 20 Δεκεμβρίου 1999.
 • Διόρθωση λαθών στον Ελληνικό Αντισεισμικό κανονισμό(ΕΑΚ-2000), ΦΕΚ 423β – 12 Απριλίου 2001.
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού», ΦΕΚ 781β – 18 Ιουνίου 2003.
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000 λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154β – 12 Αυγούστου 2003.
 • Παραγωγή σχεδίων CAD όψεων και τομών.
 • Συνοπτική ή αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Άλλοι Σχετικοί Κανονισμοί και Διατάξεις

 • Ευρωκώδικας 1 – Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές ENV 1991-1-1-1994.
 • Ελληνικός κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 1329β – 6 Νοεμβρίου 2000.
 • Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 97, ΦΕΚ 315/Β/17-4-97.

Έλεγχοι μελών από δομικό χάλυβα – Σύνοψη των ελέγχων κατά EC3

 • Κατηγοριοποίηση διατομής

Πριν τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, καθορίζεται από το πρόγραμμα η κατηγορία της διατομής {§5.3.2 EC-3} και Πίνακας1, ΕΑΚ2000.

 • Εφελκυόμενα μέλη

Τα εφελκυόμενα μέλη ελέγχονται σε εφελκυσμό {§5.4.3 EC-3}.

 • Θλιβόμενα μέλη

Τα θλιβόμενα μέλη ελέγχονται σε αξονική θλίψη {§5.4.4 EC-3} και σε λυγισμό {§5.5.1 EC-3}.

 • Κυρίως καμπτόμενα μέλη (Δοκοί)

Τα μέλη που υπόκεινται σε κάμψη ελέγχονται σε εφελκυσμό {§5.4.3 EC-3}, υπό αξονική θλίψη {§5.4.4 EC-3}, σε λυγισμό {§5.5.1 EC-3}, και σε ροπή κάμψης {§5.4.5 EC-3}, μονοαξονική ή διαξονική, με ταυτόχρονη παρουσία αξονικής δύναμης {§5.4.8 EC-3}. Η ταυτόχρονη παρουσία της τέμνουσας δύναμης λαμβάνεται υπόψιν με την απομείωση της πλαστικής καμπτικής αντίστασης όπως ορίζεται στην {§5.4.7 EC-3}. Στην περίπτωση μίας μη πλευρικά εξασφαλισμένης δοκού γίνεται ο έλεγχος σε πλευρικό λυγισμό δοκών {§5.5.2 EC-3}. Τέλος όπου απαιτείται γίνεται ο έλεγχος σε διατμητικό λυγισμό {§5.6 EC-3}.

 • Κυρίως θλιβόμενα μέλη (Υποστυλώματα)

Τα μέλη που υπόκεινται σε συνδυασμό αξονικής δύναμης και ροπής ελέγχονται σε κάμψη και αξονική δύναμη {§5.4.8 EC-3}, κάμψη και αξονικό εφελκυσμό {§5.5.3 EC-3}, κάμψη και αξονική θλίψη {§5.5.4 EC-3}. Εφαρμόζονται τα κατάλληλα κριτήρια που ισχύουν για τα κυρίως καμπτόμενα μέλη, τα εφελκυόμενα και τα θλιβόμενα μέλη.

 • Ικανοτικός σχεδιασμός μεταλλικών στοιχείων / Αποφυγή σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων σε υποστυλώματα

Τα δομικά μέλη ελέγχονται έτσι ώστε να προηγείται η καμπτική αστοχία της διατμητικής με υπολογισμό σε κάθε πιθανή θέση ψαθυρής αστοχίας, ενώ υπολογίζεται ώστε η αντοχή σε κάμψη των υποστυλωμάτων σε ένα κόμβο να είναι μεγαλύτερη από την αντοχή σε κάμψη των δοκών που συντρέχουν στον ίδιο κόμβο. Για κάθε δράση ή συνδυασμό δράσεων, το Fespa κάνει μια σειρά ελέγχων σε κάθε μέλος από δομικό χάλυβα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα Γ του ΕΑΚ 2000.

 • Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας – Παραμορφώσεις

Ο έλεγχος της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας γίνεται για τα κυρίως καμπτόμενα στοιχεία (δοκοί) του φορέα, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που φέρουν την επικάλυψη του φορέα (τεγίδες στις στέγες). Ο υπολογισμός του κατακόρυφου βέλους κάμψης, το οποίο μπορεί να βλάψει την εμφάνιση του κτιρίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όρια τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ του πελάτη, του μελετητή, και της αρμόδιας αρχής.

Τα όρια αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά της {§4.2.2(2) EC-3}. Ο έλεγχος γίνεται για όλες τις κατάλληλες φορτίσεις και τους συνδυασμούς αυτών που έχει εισάγει ο χρήστης.

Στα υποστυλώματα το οριζόντιο βέλος κάμψης πρέπει να ικανοποιεί τον λόγο «H/300″ σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.1, § 4.2.2(4)

Πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων – Γενικά

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συνδέσεων μελών από δομικό χάλυβα. Υποστηρίζει τον έλεγχο και τη σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EN 1993-1-8. Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της σύνδεσης στο χώρο, καθώς και η εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές σε αρχεία μορφής *.dxf.

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το στατικό πρόγραμμα Fespa.

 • Απευθείας αναγνώριση της γεωμετρίας, των διατομών και των εντατικών μεγεθών των μελών που συντρέχουν στον κάθε κόμβο.
 • Όλοι οι έλεγχοι του EC3-1-8, καθώς και ακριβής κατάταξη της σύνδεσης σε άκαμπτη, ημιάκαμπτη και αρθρωτή.
 • Εφαρμογή ειδικών διατάξεων του EC8 για συνδέσεις πλάστιμων μελών.
 • Επισκόπηση της σύνδεσης στον χώρο.
 • Παραγωγή σχεδίων CAD όψεων και τομών.
 • Συνοπτική ή αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Συνδέσεις ροπής                                                                                            Συνδέσεις τέμνουσας

 • Χρησιμοποιεί τη μέθοδο των συστατικών μερών του Ευρωκώδικα 3. Σύμφωνα με αυτή, ο κόμβος εξετάζεται ως ενιαίο σύνολο το οποίο απαρτίζεται από επιμέρους συστατικά μέρη. Ο υπολογισμός της συνολικής αντοχής του γίνεται βάσει πλαστικής ανάλυσης όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τον κόμβο.
 • Προτείνει για κάθε συνδυασμό (δοκού-στύλου, δοκού-δοκού,στύλου-βάσης) τις βέλτιστες τιμές για αριθμό και θέσεις κοχλιών, για το πάχος μετωπικής πλάκας κ.λ.π.
 • Αυτοματισμοί για την ενίσχυση του κόμβου και τη γρήγορη επίλυση του.
 • Επέμβαση σε όλες τις τιμές των μεταβλητών σε μη αυτόματη λειτουργία.
 • Σχεδιασμός των λεπτομερειών σε οποιαδήποτε κλίμακα.

Σύνδεση διαγώνιου συνδέσμου                                                                            Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας

Ομάδα συνδέσεων κοιλοδοκών

Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων:

 • κόμβος Κ, με δύο πλευρικά διαγώνια μέλη,
 • κόμβος ΚΤ με τρία διαγώνια μέλη,
 • κόμβος Ν με κεντρικό και ένα πλευρικό διαγώνιο μέλος,
 • κόμβος Τ, με μόνο το κεντρικό διαγώνιο μέλος,
 • κόμβος Υ, με μόνο ένα πλευρικό διαγώνιο μέλος

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων συνεργαζεται με το Fespa

Συνεργάζεται αμφίδρομα με το Fespa, αντλώντας από το αρχείο της μελέτης όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό (διαστάσεις μελών,εντατικά μεγέθη). Δημιουργούνται αυτόματα τα τεύχη υπολογισμών και τα σχέδια κάθε κόμβου.

Δουλεύει και αυτόνομα
Αυτόνομα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αντοχής του κόμβου με δεδομένες τιμές γεωμετρικών χαρακτηριστικών που επιλέγει ο χρήστης.

Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων

Κάρτα αλλαγής των παραμέτρων της σύνδεσης. Όταν δεν έχει επιλεγεί αρχείο μελέτης (tek), η επιλογή διατομών δοκού και υποστυλώματος γίνεται από το χρήστη. Ο χρήστης επιλέγει τα βασικά χαρακτηριστικά για τη διαμόρφωση ενίσχυσης του κόμβου (π.χ. αν θα τοποθετηθεί ενίσχυση κάτω πέλματος δοκού ή ενισχυτικό έλασμα υποστυλώματος).

Η ενίσχυση κορμού εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που κρίσιμος έλεγχος είναι είτε ο έλεγχος διάτμησης (Ft,v,wp), είτε ο έλεγχος θλίψης (Ft,c,wc) είτε ο έλεγχος εφελκυσμού (Ft,t,wc) του κορμού του υποστυλώματος.

Εγκάρσιες νευρώσεις σε υποστύλωμα εφαρμόζονται όταν κρίσιμοι έλεγχοι είναι είτε αυτοί που αναφέρονται στην παραπάνω εικόνα είτε ο έλεγχος κάμψης πέλματος υποστυλώματος (Ft,t,fc).

Τα ενισχυτικά ελάσματα αυξάνουν την αντοχή της σύνδεσης στην ισχυρή διεύθυνση. Λειτουργούν όμοια με τις εγκάρσιες νευρώσεις ενίσχυσης του υποστυλώματος.

Ενισχυτικό έλασμα πέλματος τοποθετείται όταν κρίσιμος έλεγχος είναι ο έλεγχος κάμψης πέλματος υποστυλώματος (Ft,f,fc – mode 1 ή 2)

Ενίσχυση του κάτω πέλματος δοκού είναι απαραίτητη σε περίπτωση απαίτησης ικανοτικού ελέγχου. Αυξάνει κατά πολύ τη ροπή αντοχής (λόγω της αύξησης του μοχλοβραχίονα). Εφαρμόζεται όταν κρίσιμοι έλεγχοι είναι είτε ο έλεγχος πέλματος και κορμού δοκού σε θλίψη (Ft,c,fb) είτε ο έλεγχος κορμού δοκού σε εφελκυσμό (Ft,t,wb).

Επίλυση

Αντοχή σύνδεσης ανά φόρτιση
Για κάθε φόρτιση εμφανίζονται οι δράσεις, οι αντοχές και οι λόγοι εκμετάλλευσης αντοχής έναντι ροπής και τέμνουσας. Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η φόρτιση με τον κρίσιμο (μέγιστο) λόγο εκμετάλλευσης.

Ανάλυση αντοχής (κρίσιμης φόρτισης)
Συνολική αντοχή του κόμβου και ο αναλυτικός υπολογισμός των αντοχών των επιμέρους τμημάτων του.

Στην περίπτωση ελέγχου σύνδεσης με χρήση γνωστού αρχείου, εκτός απο τις ροπές και τέμνουσες αντοχής του κόμβου, εμφανίζονται και οι συντελεστές εκμετάλλευσης αντοχής του.

Διερεύνηση αντοχής
Πίνακας στον οποίο αναγράφονται όλες οι πιθανές τιμες της συνολικής αντοχής της κοχλίωσης, για κάθε συνδυασμό διαμέτρου – ποιότητας κοχλιών.Δυνατότητα άμεσης επιλογής μεθόδου ενίσχυσης της κοχλίωσης και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της κάθε μιάς.

Τεύχος – Αποτελέσματα συνδέσεων

Τα αποτελέσματα της επίλυσης εμφανίζονται στο τεύχος για επεξεργασία ή εκτύπωση. Δίνεται η δυνατότητα οικονομικής εκτύπωσης μέσω φίλτρων. Οι λεπτομέρειες της σύνδεσης μπορούν να εισαχθούν στο σχέδιο της μελέτης στο Fespa.

Συνεργασία με το Fespa

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείου tek, προκειμένου να γίνει περαιτέρω επεξεργασία και σχεδίαση μέσω του Fespa. Το παραγόμενο αρχείο αποτελείται από δύο «ορόφους», στον έναν εμφανίζεται η πλάγια και στον άλλο η πρόσθια όψη. Επίσης μπορεί να τυπωθεί αυτόνομα ή να μεταφερθεί (με αντιγραφή – επικόλληση) πάνω στο αρχείο της μελέτης.

Αποτελέσματα

 • Γραφική εμφάνιση των διαγραμμάτων φορτίσεων για την επιλεγμένη φόρτιση, πάνω σε τμήμα του φορέα.
 • Επιλεκτική εμφάνιση με χρωματικό διαχωρισμό, όλων των ειδών μελών του φορέα (π.χ. τεγίδες, ελκυστήρες, αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι κ.λ.π.).
 • Αναγραφή διατομών πάνω στα μέλη και των αξόνων τους.

3D Απεικόνιση

Η τρισδιάστατη απεικόνιση εμφανίζει όλες τις μεταλλικές διατομές, με τις σωστές διαστάσεις και στην πραγματική τους θέση στο χώρο. Διευκολύνεται έτσι ο έλεγχος σωστής τοποθέτησης των λοξών δοκών του φορέα
Κωδικός προϊόντος: FESPAM-1