Νέες δυνατότητες στο «Τοπογραφικό»

0
 • No products in the cart.
Total:0.00

Νέες δυνατότητες στο «Τοπογραφικό»

Το Module «Κτηματολόγιο» σε Tekton & Fespa
για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο

Το module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον, το module περιλαμβάνει επέκταση του menu CAD με νέα ειδική διαδικασία μετατροπής του αρχείου *tek σε αρχείο *.dxf με την απαιτούμενη διαστρωμάτωση (layers) καθώς και ενσωματωμένη διαδικασία ελέγχων κατά τη διαδικασία μετατροπής ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του παραγόμενου αρχείου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

«Σημείο» & «Πολυγραμμή», υπο-οντότητες του «Τοπογραφικού»

Η οντότητα «Τοπογραφικό» αποτελείται από τις ενεργές υπό-οντότητες «Σημείο» και «Πολυγραμμή», αλληλένδετες μεταξύ τους, οι οποίες χρησιμεύουν για την εισαγωγή, επεξεργασία και σχεδίαση όλων των γεωμετρικών στοιχείων ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις δύο αυτές υπο-οντότητες αποδίδονται τα layers. Τόσο το «Σημείο» όσο και η «Πολυγραμμή» μέσω της παραμέτρου «Σχόλιο» μπορούν να συνοδεύονται από κείμενο αποδιδόμενο αυτόματα στο ίδιο layer με αυτές, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις προδιαγραφές του κτηματολογίου.

Αλλαγές & προσθήκες σε παραμέτρους & εντολές του «Τοπογραφικού»

Οι αλλαγές στις παραμέτρους χειρισμού του «Τοπογραφικού» συνοψίζονται σε:

 • Μετονομασία της καρτέλας «Μήκος» σε «Πολυγραμμή».

 • Κατάργηση της καρτέλας «Κείμενο» και ένταξη του των παραμέτρων του εκάστοτε κειμένου (κείμενο σημείου, πολυγραμμής, εμβαδού) στις αντίστοιχες καρτέλες («Σημείο», «Πολυγραμμή», «Εμβαδόν»).

 • Μετατροπή των καθολικών παραμέτρων των καρτελών «Πολυγραμμή» και «Εμβαδόν» σε τοπικές, έτσι ώστε μπορούν να αποδοθούν σε κάθε πολυγραμμή τα δικά της χαρακτηριστικά (π.χ. τύπος γραμμής).

 • Προσθήκη της παραμέτρου «Σχόλιο» και στην «Πολυγραμμή».

Επιπλέον έχουν γίνει αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις και στην εργαλειογραμμή του «Τοπογραφικού»:

Μετονομασία της εντολής «Καθορισμός πολυγώνου» σε «Καθορισμός Πολυγώνου / Πολυγραμμής» με την οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα σχεδίασης ανοιχτής πολυγραμμής.

Προστέθηκαν οι παρακάτω 8 νέες εντολές:

 • Κλείσε πολύγραμμή σε πολύγωνο.

 • Διόρθωση σχολίου πολυγώνου/πολυγραμμής.

 • Διόρθωση μήκους πολυγραμμής.

 • Καθορισμός τμήματος πολυγραμμής όπου εμφανίζεται το σχόλιο.

 • Πάρε παραμέτρους πολυγώνου/πολυγραμμής.

 • Δώσε παραμέτρους πολυγώνου/πολυγραμμής.

 • Πάρε παραμέτρους εμβαδού.

 • Δώσε παραμέτρους εμβαδού.